DVB သို႔ ေျဖရွင္းခ်က္

Standard
ကြၽန္ေတာ္ ဒီကေန႕ ရက္စြဲနဲ႕ DVB သတင္းဌာနမွာ ေဖာ္ျပထားတဲ့ ဘေလာက္နည္းပညာေဟာ ေျပာပြဲ အစိုးရက ပိတ္ပင္ ဆိုတဲ့သတင္းနဲ႕ ပတ္သက္ၿပီး မွားယြင္းေနတဲ့ အခ်က္အလက္ေတြကို ေျပာခ်င္ပါတယ္။ အခုေျပာတဲ့သတင္းကို ကြၽန္ေတာ့္ သူငယ္ခ်င္း ပင့္ကူကေန ၾကားသိလာတာျဖစ္ၿပီး ကိုဖိုးသူေတာ္ကို ေျပာရက ကြၽန္ေတာ္သိခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီသတင္းကို ဖတ္ၾကည့္တဲ့ အခါမွာ အခ်က္အလက္ေတြ မွားယြင္းေနတဲ့ အျပင္ ကြၽန္ေတာ္တို႕ပြဲစီစဥ္သူတဦးဦးက ေျပာၾကားထားတဲ့ ပံုစံမ်ိဳးလဲေပါက္ေနတာေတြ႕ရပါတယ္။

တကယ္ေတာ့ အခုႏွစ္ပြဲကို ကြၽန္ေတာ္တို႕နဲ႕အတူ ျမန္မာႏိုင္ငံကြန္ပ်ဳတာ ပညာရွင္အသင္းနဲ႕ ပူးတြဲ တင္ဆက္ဖို႕နဲ႕ အေသအျခာေျပာရရင္ အဲဒီအသင္းရဲ႕ ေအာက္ကေန ကြၽန္ေတာ္တို႕ ျပဳလုပ္ ဖို႕စီစဥ္ ခဲ့တာပါ။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ဘေလာက္ေတြကို အမ်ားက ႏိုင္ငံေရးအသံုးခ်ပစၥည္းတခု အျဖစ္ဘဲ ျမင္ေနတာရယ္၊ အမ်ားက ဘေလာက္ဂါဆိုရင္ ဒီလိုခ်ည္းဘဲ ဆိုတဲ့ အျမင္ေတြကို ခြာခ် ၿပီး အင္တာ နက္ေပၚက နည္းပညာေတြနဲ႕ ကြၽန္ေတာ္တို႕ အေတြ႕အႀကံဳေတြ ၊ အခြင့္အလမ္းေတြကို ေျပာျပေပးခ်င္တာေၾကာင့္ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္လဲ ႏိုင္ငံေတာ္အသိအမွတ္ျပဳတဲ့ အဖြဲ႕အစည္းတခု ျဖစ္သလို ကြၽန္ေတာ္တို႕ အသိုင္းအ၀ိုင္းနဲ႕ နီးစပ္တဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံ ကြန္ပ်ဳတာ ပညာရွင္မ်ားအသင္း ကို အကူအညီေတာင္းခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ အစဦးပိုင္းမွာ သေဘာတူညီမႈေတြရခဲ့ ေပမယ့္ ေနာက္ပိုင္းမွာ ကြၽန္ေတာ္တို႕ ဟာ ကြန္ပ်ဴတာ ပညာရွင္မ်ားမဟုတ္တဲ့အတြက္ အခု ပြဲကို ဦးေဆာင္ေပးဖို႕ရာမျဖစ္ႏိုင္ေတာ့တဲ့ အေၾကာင္း ေျပာခဲ့တာေၾကာင့္ တူတူမလုပ္ႏိုင္ေတာ့တာျဖစ္ၿပီး။ သူတို႕ ဦးေဆာင္မႈမပါ ဘဲ ကြၽန္ေတာ္တို႕ ကိုယ္တိုင္ ဆက္လက္ ျပဳလုပ္ႏိုင္တဲ့ အေၾကာင္းလဲ သိရပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ နီးကပ္ေနတဲ့ အခ်ိန္၊ စီစဥ္စရာအမ်ားအျပားနဲ႕ အျခားေသာ မလိုလားအပ္တဲ့ ျပသနာမ်ား ေပၚေပါက္မွာ စိုးရိမ္ တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ဆက္မလုပ္ဖို႕ရာ ကြၽန္ေတာ္တို႕ပြဲစီစဥ္သူမ်ားက ဆံုးျဖတ္လိုက္တဲ့အတြက္ မလုပ္ျဖစ္ေတာ့တာလဲျဖစ္ပါတယ္။ လံုးလံုးလ်ားလ်ား ပိတ္ပင္တယ္ဆိုတဲ့ ဖိအားေပးမႈမ်ား ကြၽန္ေတာ္တို႕ အေပၚကို မက်ေရာက္ခဲ့ပါဘူး။ကြၽန္ေတာ္တို႕ ရည္ရြယ္ခ်က္က ရိုးသားပါတယ္၊ သူတပါး အသံုးခ်ခံမျဖစ္ခ်င္ပါဘူုး။

ျပဳလုပ္မဲ့ေနရာကလဲ ျမန္မာအင္ဖိုတက္အေဆာက္အဦးသာျဖစ္ၿပီး မႏွစ္ကပြဲမွာလဲ အားေပးေလ့လာသူ ၆၀၀ ေက်ာ္တက္ေရာက္ခဲ့တဲ့ ေအာင္ျမင္တဲ့ ပြဲတခုျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ လုပ္ခဲ့တဲ့ ပြဲနဲ႕အခုပြဲရဲ႕ အဓိက ဦးတည္ခ်က္ကေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႕အေနနဲ႕ ျမန္မာလူငယ္လူႀကီးမေရြး လက္တကမ္းက နည္းပညာနဲ႕ ဗဟုသုတေတြ အခြင့္အလမ္းေတြ တိုးပြားေစခ်င္တာဘဲျဖစ္ပါတယ္။ ဘယ္လိုဘဲ ျဖစ္ျဖစ္ ကြၽန္ေတာ္တို႕အေနနဲ႕ အခုလို မည္သည့္သတင္းဌာနကိုမွ ဆက္သြယ္ေျပာဆိုျခင္းမ်ားမရွိသလို သတင္းေရးတဲ့သူေတြကလဲ ကာရကံရွင္ေတြ ရဲ႕ ေျပာစကားမဟုတ္တဲ့ ကိုးကားသတင္းေတြကို ထင္ေယာင္ ထင္မွားျဖစ္ေအာင္ တဆိတ္ကိုတအိတ္လုပ္ၿပီး ေျပာဆိုေရးသား ေဖာ္ျပတာေတြကို ဆက္မလုပ္ေစခ်င္ပါဘူး။

စာဖတ္သူအေနနဲက အခုေပးထားတဲ့ သတင္းကိုဖတ္ၿပီး ခ်င့္ခ်ိန္ႏိုင္ပါတယ္။

ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

ကိုဘလာေဂါက္ ဆီကေန ယူထားပါတယ္ရွင္။

27 responses »

 1. odk@
  oufqkdifolrsm;cifAsm?
  usaemfjyKvkyfcJhwJh jrefrmbavmh*grsm;owif;eJ@ygwfoufvdk@ tenf;i,faqG;aEG;vdkygw,f? trSeftwkdif; ajym&&ifawmh 'Dpmudk usaemfjyefvnfa&;om;p&mudk ta}umif;r&Sdyg? (bma}umifhvJqdkawmh usaemfhowif; vHk;0rSm;,Gif;rSKr&Sdbl;vdk@ t}uGif;rJhvufcHxm;vdk@ jzpfygw,f?)odk@ayr,fh vGwfvyfpGm jyefvnfacsycGifh&Sdw,fvdk@ ,lqrdwJhtwGuf 'Dpmudka&;&jcif; jzpfygw,f?

  tpuaepajym&&if 'Dowif;udk ra&;om;cif 3&ufavmuftvkdrSmuwnf;u 'Dowif;udk usaemf&xm;jyD; jzpfygw,f? ydkjyD;aocsmatmifeJ@ aoaocsmcsm CCee ajymEdkifr,fh owif;&if;jrpfawGudk vdkufvHpkaqmif;aecJhwmyg? 'Dowif;ra&;om;cif tenf;qHk; jrefrmjynfwGif;u bavmhvkyfaeolawGa&m bavmh*gawGeJ@eD;pyfolawGa&m 5a,mufxufrenf; pum;ajymjyD; jzpfygw,f? olwdk@wawGudk,fwkdifu olwdk@toHudkroHk;zkd@ uwdawmif;xm;ovkd yGJydwfcH&wmawmh aocsma}umif; ta}umif;jyef}um;cJhygw,f? 'ghtjyif jynfwGif;omru jynfyu bavmhvkyfaeolawGjzpfwJh rcifrif;aZmf ukdpsmef rarjidrf;wdk@udkvnf; pHkprf;ar;jref;jzpfcJhygw,f? (olwdk@vuf&Sdxkdif;EdkifiHrSm &Sdaeygw,f ar;}unfhvdk@ &ygw,f?) owif;vkyfr,fhae@rSm aoaocsmcsmajymEkdifwJh pme,fZif;orm;wOD;u ol@toHudkcGifhjyKa}umif;eJ@ eHrnfryg&if&ygw,fqdkwJh cGifhjyKcsufa}umifh tydwfcH&wJhta}umif; tJ'Dpme,fZif;orm;toHudk oHk;vkdufygw,f? olwa,mufxJeJ@ar;jyD;a&;&if raocsmrSmpdk;vkd@ tjcm;qef@usifzufaxmifhjzpfwJh }uD;rSK;usif;yr,fqdkwJh jrefrmEdkifiH uGefysKwmynm&Sifrsm;toif; zkef;eHygwf 652276udk xyfjyD;qufoG,fygw,f? owif;xJrSmoHk;xm;wJhtwkdif; tJ'D0efxrf;u jyKvkyfcGifhray;wm [kwfw,fvdk@ jyefajzwmudk tm;vHk;vnf; owif;xJrSm }um;}urSmyg? aemufowif;&if;jrpfwa,mufuawmh jrefrmbavmh*gwa,mufyg ?oluawmhtydwfcH&wJhtay: a0zefoHk;oyfwmyg?
  qkdawmh owif;udk jyefvnfoHk;oyfr,fqdk&if—
  1? tydwfcH&w,fvdk@ pme,fZif;orm;wa,mufuajymw,f
  2? }uD;rSK;usif;yr,fh jrefrmEdkifiH uGefjyLwmynm&Sifrsm;toif;u wm0ef&Sdolwa,mufu tydwfcH&w,fqdkwmudk twnfjyKajym}um;w,f?
  3? }um;aeowif;&if;jrpfwa,muf&Jh a0zefoHk;oyfcsufygw,f?
  qkdawmh 'Dowif;[m b,fae&murSm;,Gif;aeygovJ? tydwfrcH&wmudk tydwfcH&w,fvdk@ a&;&ifawmh usaemfhowif;trSm;yg? tck[mu wu,ftydwfcH&wmudk tydwfcH&wJhta}umif;a&;wmudk rSm;w,fqdk&ifawmh b,f[mawGrSm;ovJqdkwm wdwdusus tcsuftvufeJ@ a&;om;zkd@vdkygvdrfhr,f? &yfuGufxJuvlawGa&;ovdk ydkufqH&wdkif;vkyfae}uw,f pwJhtoHk;tESKef;awG oHk;zdk@roifhawmfyg? owif;wyk'fvHk;udk aoaocsmcsm jyefvnfem;axmifjyD;rS usaemfhxHudk pma&;om;apcsifygw,f? toHeJ@v$ifhwJh owif;wyk'fudk em;raxmifyJ 0'fqdkufrSma&;wmavmufeJ@ a0zefrqef;ppfapvdkyg? usaemfhowif;eJ@ygwfoufvdk@ 'DavmufyJ jyefvnfa&;om;vkdygw,f? 'Dowif;[m vHk;0rSm;,Gif;wJh owif;wyk'fr[kwfbl;qdkwmawmh rsufpdydwfrjiif;bl;qdk&if tm;vHk;odEdkifygvdrfhr,f? toHk;jyKxm;wJh rl&if;toHzdkifrsm;yg yl;wGJay;ydk@ vdkufygw,f?
  tm;vHk;udk aus;Zl;wifpGmjzifh
  xuf&mZm

 2. သို႑
  သက္ဆုိင္သူမ်ားခင္ဗ်ာ၊
  က်ေနာ္ျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ ျမန္မာဘေလာ့ဂါမ်ားသတင္းနဲ႑ပါတ္သက္လို႑ အနည္းငယ္ေဆြးေႏြးလိုပါတယ္၊ အမွန္အတုိင္း ေျပာရရင္ေတာ့ ဒီစာကို က်ေနာ္ျပန္လည္ေရးသားစရာကို အေ’ကာင္းမရွိပါ၊ (ဘာေ’ကာင့္လဲဆိုေတာ့ က်ေနာ့္သတင္း လံုး၀မွားယြင္းမွဳမရွိဘူးလို႑ အ’ကြင္းမဲ့လက္ခံထားလို႑ ျဖစ္ပါတယ္၊)သို႑ေပမယ့္ လြတ္လပ္စြာ ျပန္လည္ေခ်ပခြင့္ရွိတယ္လို႑ ယူဆမိတဲ့အတြက္ ဒီစာကိုေရးရျခင္း ျဖစ္ပါတယ္၊

  အစကေနစေျပာရရင္ ဒီသတင္းကို မေရးသားခင္ ၃ရက္ေလာက္အလုိမွာကတည္းက ဒီသတင္းကို က်ေနာ္ရထားျပီး ျဖစ္ပါတယ္၊ ပိုျပီးေသခ်ာေအာင္နဲ႑ ေသေသခ်ာခ်ာ ဃဃနန ေျပာႏိုင္မယ့္ သတင္းရင္းျမစ္ေတြကို လိုက္လံစုေဆာင္းေနခဲ့တာပါ၊ ဒီသတင္းမေရးသားခင္ အနည္းဆံုး ျမန္မာျပည္တြင္းက ဘေလာ့လုပ္ေနသူေတြေရာ ဘေလာ့ဂါေတြနဲ႑နီးစပ္သူေတြေရာ ၅ေယာက္ထက္မနည္း စကားေျပာျပီး ျဖစ္ပါတယ္၊ သူတို႑တေတြကိုယ္တုိင္က သူတို႑အသံကိုမသံုးဖုိ႑ ကတိေတာင္းထားသလုိ ပြဲပိတ္ခံရတာေတာ့ ေသခ်ာေ’ကာင္း အေ’ကာင္းျပန္’ကားခဲ့ပါတယ္၊ ဒါ့အျပင္ ျပည္တြင္းသာမက ျပည္ပက ဘေလာ့လုပ္ေနသူေတြျဖစ္တဲ့ မခင္မင္းေဇာ္ ကုိစ်ာန္ မေမျငိမ္းတို႑ကိုလည္း စံုစမ္းေမးျမန္းျဖစ္ခဲ့ပါတယ္၊ (သူတို႑လက္ရွိထုိင္းႏိုင္ငံမွာ ရွိေနပါတယ္ ေမး’ကည့္လို႑ ရပါတယ္၊) သတင္းလုပ္မယ့္ေန႑မွာ ေသေသခ်ာခ်ာေျပာႏုိင္တဲ့ စာနယ္ဇင္းသမားတဦးက သူ႑အသံကိုခြင့္ျပဳေ’ကာင္းနဲ႑ နံမည္မပါရင္ရပါတယ္ဆိုတဲ့ ခြင့္ျပဳခ်က္ေ’ကာင့္ အပိတ္ခံရတဲ့အေ’ကာင္း အဲဒီစာနယ္ဇင္းသမားအသံကို သံုးလုိက္ပါတယ္၊ သူတေယာက္ထဲနဲ႑ေမးျပီးေရးရင္ မေသခ်ာမွာစိုးလုိ႑ အျခားဆန္႑က်င္ဖက္ေထာင့္ျဖစ္တဲ့ ‘ကီးမွဳးက်င္းပမယ္ဆိုတဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံ ကြန္ပ်ဳတာပညာရွင္မ်ားအသင္း ဖုန္းနံပါတ္ ၆၅၂၂၇၆ကို ထပ္ျပီးဆက္သြယ္ပါတယ္၊ သတင္းထဲမွာသံုးထားတဲ့အတုိင္း အဲဒီ၀န္ထမ္းက ျပဳလုပ္ခြင့္မေပးတာ ဟုတ္တယ္လို႑ ျပန္ေျဖတာကို အားလံုးလည္း သတင္းထဲမွာ ‘ကား’ကမွာပါ၊ ေနာက္သတင္းရင္းျမစ္တေယာက္ကေတာ့ ျမန္မာဘေလာ့ဂါတေယာက္ပါ ၊သူကေတာ့အပိတ္ခံရတဲ့အေပၚ ေ၀ဖန္သံုးသပ္တာပါ၊
  ဆုိေတာ့ သတင္းကို ျပန္လည္သံုးသပ္မယ္ဆိုရင္—
  ၁၊ အပိတ္ခံရတယ္လို႑ စာနယ္ဇင္းသမားတေယာက္ကေျပာတယ္
  ၂၊ ‘ကီးမွဳးက်င္းပမယ့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ကြန္ျပဴတာပညာရွင္မ်ားအသင္းက တာ၀န္ရွိသူတေယာက္က အပိတ္ခံရတယ္ဆိုတာကို အတည္ျပဳေျပာ’ကားတယ္၊
  ၃၊ ‘ကားေနသတင္းရင္းျမစ္တေယာက္ရဲ့ ေ၀ဖန္သံုးသပ္ခ်က္ပါတယ္၊
  ဆုိေတာ့ ဒီသတင္းဟာ ဘယ္ေနရာကမွားယြင္းေနပါသလဲ၊ အပိတ္မခံရတာကို အပိတ္ခံရတယ္လို႑ ေရးရင္ေတာ့ က်ေနာ့္သတင္းအမွားပါ၊ အခုဟာက တကယ္အပိတ္ခံရတာကို အပိတ္ခံရတဲ့အေ’ကာင္းေရးတာကို မွားတယ္ဆိုရင္ေတာ့ ဘယ္ဟာေတြမွားသလဲဆိုတာ တိတိက်က် အခ်က္အလက္နဲ႑ ေရးသားဖုိ႑လိုပါလိမ့္မယ္၊ ရပ္ကြက္ထဲကလူေတြေရးသလို ပိုက္ဆံရတိုင္းလုပ္ေန’ကတယ္ စတဲ့အသံုးအႏွဳန္းေတြ သံုးဖို႑မသင့္ေတာ္ပါ၊ သတင္းတပုဒ္လံုးကို ေသေသခ်ာခ်ာ ျပန္လည္နားေထာင္ျပီးမွ က်ေနာ့္ထံကို စာေရးသားေစခ်င္ပါတယ္၊ အသံနဲ႑လ$င့္တဲ့ သတင္းတပုဒ္ကို နားမေထာင္ပဲ ၀ဒ္ဆိုက္မွာေရးတာေလာက္နဲ႑ ေ၀ဖန္မဆန္းစစ္ေစလိုပါ၊ က်ေနာ့္သတင္းနဲ႑ပါတ္သက္လို႑ ဒီေလာက္ပဲ ျပန္လည္ေရးသားလုိပါတယ္၊ ဒီသတင္းဟာ လံုး၀မွားယြင္းတဲ့ သတင္းတပုဒ္မဟုတ္ဘူးဆိုတာေတာ့ မ်က္စိပိတ္မျငင္းဘူးဆိုရင္ အားလံုးသိႏိုင္ပါလိမ့္မယ္၊ အသံုးျပဳထားတဲ့ မူရင္းအသံဖိုင္မ်ားပါ ပူးတြဲေပးပို႑ လိုက္ပါတယ္၊
  အားလံုးကို ေက်းဇူးတင္စြာျဖင့္
  ထက္ရာဇာ

  (ထက္ရာဇာ။ ခင္ဗ်ား ဝင္းနဲ႔ ရိုက္တာကို က်ဳပ္ေဇာ္ဂ်ီေျပာင္းေပးထားတယ္။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ေလာေလာဆယ္ ခင္ဗ်ားက မေမျငိမ္းတို႔ နာမည္ကို ေခါင္းခံထားတယ္ေနာ္။ ဟုတ္ျပီ။ ေမးၾကည့္မယ္။

  ျပည္တြင္းက ခင္ဗ်ား ဘယ္သူ႔ကို ေမးလဲ က်ဳပ္သိပါတယ္။
  ျမတ္ခိုင္ဆီမွာ ေရးတဲ့ အထာေတြလိုေတာ့ သိပ္အက်င့္မပါနဲ႔ေတာ့ဗ်ိဳ႕။

  စကားမစပ္ ျမန္မာျပည္ကေန ခင္ဗ်ားထြက္မလာခင္ သူမ်ားေတြ ဆီက ယူသြားတဲ့ အေၾကြးေတြ ျပန္ဆပ္ဦး။ သံသရာပါမယ္။)

  ေမာင္ဒိုင္းႏွင့္ ထက္ကို

 3. ကၽြန္ေတာ္ေျပာခ်င္တာတစ္ခုရွိပါတယ္။ ႏိုင္ငံျခားသတင္းဌာနေတြ က ႏို္င္ငံေတာ္ အစိုးရေတြကို ဖဲ့ဖို႔ ေလာက္သတင္းပဲရွာေနတာလားဗ်ာ။ ဖြတာေတာ့ဖြတာေပါ့ ကိုယ့္ သတင္းကိုကိုယ္တာဝန္မယူႏိုင္ပဲေရးတာေတာ့လြန္တယ္ဗ်ာ။

  http://www.peoplemediavoice.com/content/view/357/192/ မွာဖတ္ၾကည့္စမ္းပါဗ်ာ။ သူမ်ားေတြ ေစာေစာစီးစီး အမွန္ျပင္သြားတာကို ေလ့လာစမ္းပါ။ သင္ယူစမ္းပါ

 4. ဘာပဲေျပာေျပာေပါ့ဗ်ာ။ ကိုယ့္သတင္းဘယ္ေလာက္ခိုင္လံုလဲ နဲနဲစမ္းစစ္သင့္တယ္ထင္တယ္။ ခုလို ေအာ္ႀကီးဟစ္က်ယ္ ႀကီး ေျပာၿပီးေတာ့မွသတင္းမွားေတြျဖစ္ေနတာ ဘယ္ေလာက္ရွက္ဖို႔ေကာင္းလဲ ေနာက္ ႏွစ္ဖက္ၾကားမွာ ရန္တိုက္ေပးေနသလိုျဖစ္မေနဘူးလား။ ခုဒီသတင္းေရးတဲ႔ သူ အသက္ဘယ္ေလာက္ရွိၿပီလဲ ကၽြန္ေတာ္မသိဘူး ကၽြန္ေတာ့္ထက္ႀကီးခ်င္လဲႀကီးမယ္ ငယ္ခ်င္လဲငယ္မယ္ေပါ့ဗ်ာ။ ေသခ်ာတာေတာ့ နိုင္ငံျခားသတင္းဌာန တစ္ခုကလူျဖစ္တဲ႔အတြက္ ကၽြန္ေတာ့္ထက္ အသိအျမင္မ်ားတဲ႔သူျဖစ္မယ္။အဲ ပညာရွိသတိျဖစ္ခဲေပါ့ဗ်ာေနာ့။ တစ္ခုေတာ့အႀကံေပးခ်င္တာကေတာ့ (မိေခ်ာင္းမင္းေရကင္းျပမိသလိုျဖစ္မလားမသိ)အမ်ားေရွ႕မွာခ်ျပမယ့္ သတင္းတစ္ခုက ဘယ္ေလာက္ခိုင္မာမလဲ ေသခ်ာစမ္းစစ္ၾကည့္သင့္တယ္ထင္တယ္ေနာ္။
  ကၽြန္ေတာ္ဆိုရင္ေတာ့ အရမ္းရွက္မွာပဲဗ်ာ။အဲဒီေတာ့ ပညာရွိပီပီ မွားေနတာေလးကို၀န္ခံလိုက္ေပါ့ဗ်ာ။
  ကၽြန္ေတာ္ကိုယ္တိုင္ MCPA ဖုန္းကိုဆက္ၿပီးေတာ့ Seminar လုပ္ျဖစ္မျဖစ္ ေသခ်ာေမးခဲ့ပါတယ္။ ခင္ဗ်ားေျပာသလိုဘယ္သူမွမေျဖခဲ့တာေသခ်ာပါတယ္ဗ်ာ။

 5. ကိုထက္ရာဇာ…

  တစ္ျခားေတာ့ မေျပာခ်င္ဘူး.. ရွင့္ရဲ႕ သတင္း တိက်လား မတိက်လားဆိုတာ MICT နဲ႔ IBC မွားကတည္းက သိႏိုင္တယ္.. ရွင္ေျပာသလို ေျပာရမယ္ဆိုရင္ ဘေလာဂ့္ဂါတိုင္း၊ ဘေလာဂ့္အသိုင္းအ၀ိုင္းနဲ႔ နီးစပ္သူတိုင္း မႏွစ္က စီမီနာ ဘယ္မွာ လုပ္ခဲ့လဲ သိတယ္.. ၿပီးေတာ့ ကၽြန္မတို႔ကို ပိတ္တာ စစ္အစုိးရကလို႔ ရွင္တို႔ ေသခ်ာေရးထားတယ္.. ၿပီးေတာ့ MICT က ၀န္ထမ္းက ျပဳလုပ္ခြင့္ မေပးတာ ဟုတ္တယ္လို႔ ေျပာတယ္.. ဖုန္းဆက္ၿပီး ေမးၾကည့္သူတိုင္း သိတယ္.. ၀န္ထမ္းေတြ အဲလို ျပန္မေျပာခဲ့ဘူး… MICT က မႀကီးမွဴးတာပါ.. blogger ေတြကေတာ့ လုပ္လိမ့္မယ္ထင္တယ္ရွင္လို႔ ျပန္ေျဖတာ ဖုန္းဆက္ေမးသူတိုင္းကိုပါ.. အဲမွာ တစ္ခ်က္ လြဲေနၿပီး.. ေနာက္ၿပီး ရွင္တို႔ ႏိုင္ငံျခား သတင္းဌာနေတြ ဘာေၾကာင့္ ဘေလာဂ့္ဂါကို အစိုးရနဲ႔ ရန္တိုက္ေပးခ်င္တာလည္း.. ကိုယ့္ထမင္းကိုယ္စားၿပီး ကိုယ့္ဟာကိုယ္ ေအးေအးေနေနတာ မျမင္ခ်င္ၾကဘူးလား… ဘာေၾကာင့္ တစ္စရ တစ္ရစပ္ ဖြေနၾကတာလဲ.. Blog ဟာ ႏိုင္ငံေရး သမားေတြရဲ႕ ခုတံုး မဟုတ္ဘူး…

 6. ထက္ခ်ာတာတာ ကို ေျပာခ်င္တာနဲ႕ ဦးတို႕ ႏိုင္ငံေရးဘေလာ့ ေတြကို ခုတုံးလို႕မေျပာပါနဲ႕ ဦးတိုက ဘေလာ့ကို ခုတုံးလို႕မျမင္ဘူး စင္ျမင့္လို႕ျမင္တာသမီးရဲ႕ စိတ္ထိန္း ထက္ပိန္သြားဦးမယ္

 7. ဟားးးးးးးးးးး ငါပိန္တာလည္း လူတိုင္းသိေနပါ့လား… ဦးဆိုတဲ့ ဦးေရ.. ဘယ္သူေတြ ဘယ္လို ျမင္လဲေတာ့ မသိဘူး.. လူေတာ္ေတာ္ မ်ားမ်ားကေတာ့ blogger ဆိုတာ ႏိုင္ငံေရး လုပ္ေနတဲ့ သူေတြလို႔ ျမင္ၾကတယ္… ဘယ္လို ေျပာေျပာ မရဘူး… စိတ္ေလတယ္…

 8. စိတ္ထိန္း ကေလးမေရ

  ေခတ္ၾကီးက မေကာင္းေတာ့ ဒီလိုပဲ

 9. ျမန္မာျပည္တြင္းက ဘေလာ့လုပ္ေနသူေတြေရာ သူတုိ႕နဲ႕ နီးစပ္တဲ့သူေတြဆိုတာ ပဲြျဖစ္ေျမာက္ေရး လုပ္ေနသူေတြ မဟုတ္ပါ။ ပဲြျဖစ္ေျမာက္ေရး လုပ္ေနသူ ဘယ္ႏွစ္ဦးရွိတယ္ဆိုတာ ဘေလာ့ေတြမွာ ၾကည့္ရင္သိႏုိင္ပါတယ္။ သူတို႕ ေျပာတဲ့စကားေတြသာ တရားဝင္ထုတ္ျပန္ေျပာဆိုခ်က္ျဖစ္ပါမယ္လို႕ ေျပာထားခဲ့ျပီးသားပါ။

  ပဲြျဖစ္ေျမာက္ေရးစီစဥ္သူေတြဆိုရာမွာလည္း စီစဥ္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္က ေျပာရံုနဲ႕ေတာင္ ေသခ်ာျပီလုိ႕ မေျပာႏိုင္ေသးပါဘူး။ ဘာျဖစ္လို႕လဲဆိုေတာ့ စီစဥ္သူေတြက ကုိယ့္အပိုင္းနဲ႕ကိုယ္ တာဝန္ယူျပီး လုပ္ေနၾကရတာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ တခါတေလ အခ်ိတ္အဆက္မမိ ျဖစ္ေနရင္ သတင္းမွားေတြ ျဖစ္ႏုိင္တဲ့အတြက္ စီစဥ္သူ အနည္းဆံုး ၄ ဦးခန္႕ေျပာမွသာ ဒါကို မွန္ကန္တဲ့ သတင္းလို႕ အတိအက် ယံုၾကည္စိတ္ခ်ႏုိင္မွာပါ။ ေနာက္တစ္ခ်က္က ေသေသခ်ာခ်ာေျပာႏုိင္တယ္ဆိုတဲ့ သတင္းသမားကိစၥပါ။ ေသေသခ်ာခ်ာေျပာႏုိင္တယ္ဆိုတာ ဘယ္လိုမ်ား သိႏုိင္ပါသလဲ။ ပဲြစီစဥ္သူမ်ားထက္ေတာင္ ပိုျပီး ေသခ်ာသိႏုိင္ပါသလား။

  ေနာက္တစ္ခ်က္ MCPA ဝန္ထမ္းက ျပဳလုပ္ခြင့္မေပးတာ ဟုတ္တယ္လို႕ ျပန္ေျဖပါတယ္တဲ့။ ဟုတ္ကဲ့။ ဘယ္သူက ျပဳလုပ္ခြင့္မေပးတာပါလဲ။ MCPA ဥကၠဌက ျပဳလုပ္ခြင့္မေပးတာလား၊ အစိုးရက ျပဳလုပ္ခြင့္မေပးတာလား။ MCPA ကုိ လွမ္းေမးတဲ့သူမ်ားဆီက တဆင့္ျပန္ၾကားရသမွ် သူတို႕ကို အစိုးရက ျပဳလုပ္ခြင့္ပိတ္ပင္တယ္လို႕ ျပန္ေျဖေၾကာင္း တစ္ေယာက္ကမွ မေျပာၾကပါ။ ကၽြန္ေတာ္တို႕ ကိုယ္တုိင္ လူကုိယ္တုိင္သြားေမးေတာ့လည္း အဲဒီလိုမ်ိဳး လံုးဝေျပာဆိုျခင္းမရွိပါဘူး။ ဒါဘယ္သူဘက္ကမွ ဘက္လိုက္ေျပာဆိုျခင္းမဟုတ္ပါ။ အမွန္ကို အမွန္အတုိင္း၊ ၾကားရတဲ့အတုိင္း ျပန္ေျပာျခင္းပါ။ ကိုထက္ရာဇာရဲ႕ သတင္းမွာေတာ့ စစ္အစိုးရက ပိတ္ပင္တယ္လို႕ ေခါင္းစဥ္မွာပါ ထင္ရွားေပၚလြင္ေအာင္ ေရးသြားပါတယ္။

  ကိုထက္ရာဇာ ေျပာသလို သတင္းကို ျပန္လည္သံုးသပ္ပါဦးမယ္။

  ၁။ “အပိတ္ခံရတယ္လို႕ စာနယ္ဇင္းသမားတစ္ေယာက္က ေျပာတယ္” လို႕ဆိုပါတယ္။
  ဘယ္သူက ပိတ္တာပါလို႕ အတိအက် ေျပာႏုိင္ပါသလား။ အစိုးရဆိုရင္ ဘယ္ဌာနရဲ႕ တာဝန္ရွိသူ သို႕မဟုတ္ ေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိသူက ေျပာပါတယ္လို႕ ေျပာႏုိင္ပါသလား။

  ၂။ “MCPA က အပိတ္ခံရတာကို အတည္ျပဳေျပာၾကားတယ္” လို႕ဆိုပါတယ္။ အေပၚမွာ ေျပာခဲ့သလိုပါပဲ။ အစိုးရက ပိတ္တယ္လို႕ ေျပာပါသလား။ ေျပာတယ္ဆိုရင္ အခ်က္အလက္အတိအက် ေျပာပါသလား။ MCPA က ကၽြန္ေတာ္တို႕ကိုေျပာသမွ် အထဲမွာေရာ၊ ဖုန္းနဲ႕ေမးသူေတြက ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ကို ေျပာျပရာမွာေရာ အပိတ္ခံရတယ္လို႕ သံုးႏႈန္းသြားတာမ်ိဳး လံုးဝမရွိပါ။ MCPA ရဲ႕ၾကီးၾကပ္မႈနဲ႕ ဆက္လက္မလုပ္ေဆာင္ႏုိင္ပါလို႕ပဲ ပါပါတယ္။ ဘယ္သူက ပိတ္တယ္လို႕ လံုးဝ မေျပာပါ။

  ၃။ ၾကားေနရင္းျမစ္တစ္ေယာက္နဲ႕ ပတ္သတ္လို႕လည္း ေျပာပါရေစ။ ကိုထက္ရာဇာအေနနဲ႕ ပဲြစီစဥ္သူေတြကုိ တစံုတရာ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းျပီး အတည္ျပဳခ်က္ရယူဖို႕ထက္ သတင္းသမားတို႕၊ ျပည္ပ ဘေလာ့ဂါတို႕၊ ၾကားေနအရင္းအျမစ္တို႕ကုိ ဘာေၾကာင့္မ်ား ပုိျပီး ဦးစားေပး ဆက္သြယ္ေမးျမန္းခဲ့ရပါသလဲ။ ပဲြစီစဥ္သူေတြကုိ ဆက္သြယ္ရတာ ခက္ခဲတယ္လို႕ေတာ့ အလြယ္မေျပာေစခ်င္ပါ။ ပဲြစီစဥ္သူေတြ ဘယ္သူေတြပါဆိုတာ သူတို႕ဘေလာ့အားလံုးမွာ တင္ျပထားၾကျပီးသားပါ။ ကုိထက္ရာဇာေတာင္ အခုလို ကြန္မန္႕ဝင္ေရးသြားျပီးသားဆိုေတာ့ ဘယ္သူေတြဆိုတာ မသိလို႕ပါ ဒါမွမဟုတ္ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းဖို႕ မလြယ္ကူလို႕ပါလို႕ေတာ့ ေျဖႏိုင္မယ္မထင္ပါ။

  ကိုထက္ရာဇာ အၾကိမ္ၾကိမ္ေျပာသလို ကၽြန္ေတာ္လိုက္ေျပာရရင္ အပိတ္ခံရတယ္ဆိုတာ ဘယ္ဌာနက ဘယ္သူက ဘယ္သူ႕ကုိ ေျပာပါတယ္ဆိုတာ အတိအက် မသိရွိပဲ ေရးတာဟာ မွားပါတယ္။ ရပ္ကြက္ထဲက လူေတြထက္ ကုိထက္ရာဇာက ဘာေတြမ်ား သာလြန္ျမင့္ျမတ္ေနပါသလဲ။ ကၽြန္ေတာ္တို႕အပါအဝင္ အားလံုး ရပ္ကြက္ထဲမွာ ေနၾကတာျဖစ္တဲ့အတြက္ ကိုထက္ရာဇာရဲ႕ အသံုးအႏႈန္းကလည္း မသင့္ေတာ္ပါ။

  Seminar ျဖစ္ေျမာက္ေရးစီစဥ္သူေတြရဲ႕ တရားဝင္ေျပာဆိုခ်က္တစ္ခုမွ မပါပဲ အျခားအျခားေသာ သူမ်ားရဲ႕ ထင္ျမင္ေျပာဆိုခ်က္မ်ားနဲ႕ သတင္းတစ္ပုဒ္ကုိ မေရးသားေစလိုပါ။ တကယ္လို႕ ေရးသားခဲ့မယ္ဆိုရင္လည္း ကုိေဇာ္ေဇာ္ေျပာခဲ့သလို အခြင့္အေရးအတြက္ လုပ္တဲ့သူေတြကုိယ္တိုင္ ရွင္းၾကပါ။ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ရွင္းႏုိင္တယ္ဆိုရင္ ရွင္းၾကပါ။

  2007 မွာ က်င္းပခဲ့တဲ့ေနရာနဲ႕ တက္ေရာက္တဲ့ လူဦးေရ လံုးဝ မွားယြင္းျခင္း၊ ဧည့္သည္အျဖစ္ တက္ေရာက္ေဟာၾကားမယ့္သူ လံုးဝမွားယြင္းျခင္းတို႕ကုိ အခ်ိဳ႕ေသာ သတင္းေရးသားသူမ်ားအတြက္ မွားေနက် ပံုမွန္ အမွားမ်ားအေနနဲ႕ အထူးတလည္ မေျပာဆိုေတာ့ပါဘူး။

  ေနာက္ဆံုးအေနနဲ႕ ဒီသတင္းဟာ သတင္းအခ်က္အလက္ အမွားမ်ားစြာပါဝင္ျပီး ေျပာၾကားတဲ့သူမ်ားရဲ႕ အေထာက္အထားခိုင္လံုမႈ မရွိျခင္း၊ အေၾကာင္းအရာ အႏွစ္သာရအားျဖင့္ မည္သူ႕ကုိမွ် ေကာင္းက်ိဳးတစံုတရာ မျဖစ္ေစႏုိင္ပဲ ဆိုးက်ိဳးကုိသာ ျဖစ္ေပၚေစႏုိင္ျခင္းတို႕ေၾကာင့္ တန္ဖိုးမဲ့တဲ့ သတင္းတစ္ပုဒ္လို႕ပဲ အားနာစြာနဲ႕ ေျပာၾကားပါရေစခင္ဗ်ာ။

 10. DVB က သတင္းကိုဖ်က္လိုၿပီ ဒါေပမယ့္ ေမာင္ဒိုင္းက ကူးထားတယ္ အမွန္ဆို DVB ကလည္းေျဖရွင္း သင့္တာေပါ့…

 11. ထက္ရာဇာ မဟုတ္ဘူး ထက္ ျပသဒါးပါ
  ဆံုဆည္းရာမွာသူ႔ေျဖရွင္းခ်က္ကိုေတြ႔လို႔ပါ
  သူေမးျမန္ထားပါတယ္ဆိုတဲ့ အန္တီခင္မင္းေဇာ္ အန္တီေမျငိမ္း ကိုစ်ာန္တို႔စီေဘာက္မွာလဲ ေအာ္ထားပါတယ္ ျပည္တြင္းကလူေတြ က အက်ပ္အတည္း ၾကားထဲကေန လုပ္ရတာပါ သူတု႔ိသတင္းမီဒီယာတစ္ခ်ိဳ႔(အကုန္မပါပါ)ငမ္းငမ္း
  တတ္သတင္းေတြေလွ်ာက္ေရးလို႔ ကိုေနဘုန္းလတ္တစ္ေယာက္ေတာ့ ေထာင္ထဲေ၇ာက္သြားျပီ အခု ထက္ျပသဒါးကလဲ ဘယ္သူ႔ကိုေထာင္ထဲသြင္းခ်င္ေနေသးလဲ ဆုိတာဘဲ ေမးခ်င္တယ္
  ေဒါက္တာလြမ္းေဆြ ဘေလာခ္မွာ ဘယ္တုန္း က ဘာအေၾကာင္းအင္တာဗ်ဳးထားတာမွန္းမသိတဲ့သူ႔ပံုၾကီးကို ေသာက္ရွက္မရွိတင္လိုက္ေသးတယ္

 12. ေျမြကိုက္လုိ႔ေသတဲ့ ကိစၥမွာ နအဖတာ၀န္ယူသင့္တယ္ဆုိရင္ ကုိထက္ရာဇာ သတင္းလိမ္ေရးတဲ့ကိစၥ DVB အထက္ပုိင္းက လူကုိ ႏွဳတ္ထြက္ဖုိ႔မေတာင္းဆုိသင့္ဘူးလား? ၀ါဒအတူတူဆုိရင္ အဲလုိပဲလက္ပုိက္ျကည့္စတမ္းလား? 😛 ဒီမုိ=နအဖ

  ဒီမုိမီဒီယာေတြ အဲဒီသတင္းကုိ အေမွာင္ခ်ထားသလား? ဘာေျကာင့္လဲ? ဒီမုိမီဒီယာေတြ လူအတုေတြသုံးျပီး တယ္လီဖုံး အင္တာဗ်ဴးအတုလုပ္တဲ့အေျကာင္းပါ မီးခုိးျကြက္ေလွ်ာက္ေပၚကုန္မွာ စိုးရိမ္ေနလုိ႔လား? 😛

  ** မွတ္ခ်က္ ။ ။ ဒီမုိကေရစီ၊ ဆုိရွယ္လစ္၊ အာဏာရွင္စတဲ့ စံနစ္ေတြဟာ အေပၚယံ မိတ္ကပ္လူးထားတဲ့အဆင့္မွာပဲရွိပါတယ္။ ဒါ့ေျကာင့္ ဒီမုိကေရစီိိိစံနစ္သုံးျပီး လူသတ္တဲ့အစုိးရေတြ၊ လဒ္စားတဲ့အစုိးရေတြ၊ လူဆုိးဂုိဏ္းေတြနဲ႔ ညွိစားတဲ့ ရဲေတြကုိ ျမင္ေတြ႔ေနရျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ တုိင္းျပည္သာယာဖုိ႔ဆုိသာ အဓိက ျပည္သူေတြေပၚမွာ မူတည္ပါတယ္။ ဒီမုိရမွ တုိင္းျပည္တုိးတက္မယ္ေျပာျပီး လူေတြငတ္ေအာင္ စီးပြားေရးပိတ္ဆုိ႔ထားတာ အဲဒါရုိးသားတဲ့ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မဟုတ္ပါဘူး။ နအဖကုိ စီးပြားေရးဒဏ္ခတ္တယ္ဆုိတဲ့ စကားမ်ဳးိကေတာ့ လူျကားေကာင္းေအာင္ လိမ္လည္လွည့္ဖ်ားထားျခင္းသက္သက္ပါ။ စစ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေတြ မြဲမသြားပဲ ပုိခ်မ္းသာလာေနတာ လူတုိင္းအသိပဲမဟုတ္လား? ဗုဒၶဘာသာ၀င္ဆုိရင္ ကြ်န္ေတာ္ဘာကုိဆုိလုိသလဲ နားလည္က်မွာပါ။

  ျမန္မာျပည္ျကီး ျငိမ္းခ်မ္းေစခ်င္တယ္

 13. ျမန္မာ့အလင္းဆိုတဲ့ ေစာက္႐ုးကလဲေၾကာ္ျငာ လာ၀င္ေနေသးတယ္ ေဇာ္မ်ိဳးေရကိုယ့္ဟာကိုယ္ေနပါ မင္းနဲ႕ ထက္အာပလာဆိုတဲ့ေကာင္နဲ႕ အတူတူဘဲ ရိုးသားမႈမရွိ ကိုယ့္ကိုကိုယ္ဂုဏ္ေဖာ္ျခင္ေနတဲ့ေကာင္ေတြ

 14. mmhomo,pinkgold ေနာက္ၿပီး ရွင္တို႔ ႏိုင္ငံျခား သတင္းဌာနေတြ ဘာေၾကာင့္ ဘေလာဂ့္ဂါကို အစိုးရနဲ႔ ရန္တိုက္ေပးခ်င္တာလည္း.. ကိုယ့္ထမင္းကိုယ္စားၿပီး ကိုယ့္ဟာကိုယ္ ေအးေအးေနေနတာ မျမင္ခ်င္ၾကဘူးလား.လို ့စည္းလြတ္၀ါးလြတ္ ႏိုင္ငံျခားသတင္းဌာနေတြလို ၀ါးလံုးရွည္ကို ခ်ီးသုတ္ျပီး ရမ္းေနတာေတာ့ မေကာင္းဘူးထင္ပါတယ္…ဘေလာ့ေတြမေပၚခင္ကတည္းက သတင္းဌာနေတြဆိုတာ ျပည္တြင္းက ျပည္သူေတြ မသိတာ မျမင္တာေတြကို သတင္းေပးပို ့ေနၾကတာျဖစ္တယ္ အခုက ထက္ရာဇာမေကာင္းရင္ ထက္ရာဇာေပါ့ ဒီဗြီဘီဆို ဒီဗြီဘီေပါ့ အကုန္လံုးသိမ္းၾကံဴးျပီး နအဖေလသံလ္ို ရန္တိုက္ေပးေနသည္ လိမ္ေနသည္ ညာေနသည္လုိ ့ေတာ့ မေျပာနဲ့ေပါ့ဗ်ာ

 15. ခ်ဥ္ (Chim) ဆိုသူေရ။

  ငါးခံုးမ တစ္ေကာင္ပုပ္ရင္ တစ္ေလွလံုးပုပ္တာပါပဲ။

  ဒီလိုေျပာပံုေထာက္ရင္ ခင္ဗ်ားဟာ ဘာမွ မသိေသးဘူးဆိုတာ ထင္ရွားတာပဲ။

  သတင္းေထာက္တစ္ေယာက္မွားရင္ သတင္းစာတိုက္ဟာ တရားစြဲခံရတာ ထံုးစံပါပဲ။ ကံကြက္ၾကား၍ ငမိုက္သားနင္ေလ နင္ခ်ည္းပင္ ခံေပေတာ့ လုပ္လို႔ မရပါဘူး။

  ခင္ဗ်ားနာပံုက ဒီဝီဝီ လခစားအတိုင္းပဲ။

  အဲဒီသတင္းဌာနမွာ ဆယ္တန္းမေအာင္ပဲ လင္ေလးေယာက္ညားဖူးသူကို ဘာေၾကာင့္ ခန္႔ထားတာလဲ.. းါေလးေတြ သိေအာင္ အရင္လုပ္ပါ။

  ဟဲဟဲ

  သူပုန္

 16. ေျမြကုိက္တဲ့ ကိစၥမွာ ဆရာ၀န္ကုိ အလုပ္ျဖဳတ္လုိ႔ ဆူညံေနတဲ့ ဒီမုိသမားမ်ား. . . .
  လူကုိခင္လုိ႔ မူကုိျပင္တာ မသင့္ေတာ္ပါ။ ကုိထက္ရာဇာကုိ အလုပ္ျဖဳတ္တာထက္ DVB အထက္ပုိင္းက လူေတြကုိ အနားယူခုိင္းပါ။ လူျမင္လုိ႔ေကာင္းေအာင္ မူေလးကုုိေတာ့ ေလးစားက်ပါဗ်ာ။

  လူကုိခင္ေပမယ့္ မူကုိမျပင္ေစခ်င္သူ
  ေဇာ္မ်ဳိး

 17. ေဇာ္မ်ိဳးေပါက္ကရေတြ ေျပာမေနနဲ႕ မင္းေၾကာင္ေတာင္ ေတာင္နဲ႕ ဘာမွမသိမွန္းသိတယ္ ေအာကား (pron movie) ေတြသြားၾကည့္ မင္းအဲဒါေတြဘဲၾကိဳက္တာ အဲဒီမွာအာဏာရွင္မရွိဘူး ဒီမိုငေၾကာင္ေတြမရွိဘူး အားလုံးဘုံဘဲ အင္က်ီခ်ြတ္ရတယ္ ေၾကာင္ေခ်း ဘေလာ့ http://kokokyaungchay.blogspot.com/ နဲ႕ ေမာင္သန္းေရႊဘေလာ့ http://mgthanshwe.blogspot.com/
  ေတြသြားကြ

 18. သူပုန္ဆိုတဲ့လူ
  ငါးခံုးမတစ္ေကာင္ပုတ္ရင္ တစ္ေလွလံုးပုတ္တယ္ဆိုတာ မင္း ဘီဘီစီ အာအက္ေအ ဗီအိုေအ အကုန္ပါလားေျပာ..မင္းတုိ ့ေ၇းထားတာေတြက နုိင္ငံျခားသတင္းဌာနေတြလို ့အကုန္ေျပာေနတာ..mmhomo ေရးထားတဲ့ ကၽြန္ေတာ္ေျပာခ်င္တာတစ္ခုရွိပါတယ္။ ႏိုင္ငံျခားသတင္းဌာနေတြ က ႏို္င္ငံေတာ္ အစိုးရေတြကို ဖဲ့ဖို႔ ေလာက္သတင္းပဲရွာေနတာလားဗ်ာ ဆိုတာ ဘာစကားေျပာတာလဲ နုိင္ငံေတာ္အစိုးရလို ့ နအဖကို တရိုတေသေျပာေနတာကို ငါေျပာတာ ေဟ့ေကာင္ ျပီးေတာ့ pingoldကလဲ ရွင္တို႔ ႏိုင္ငံျခား သတင္းဌာနေတြ ဘာေၾကာင့္ ဘေလာဂ့္ဂါကို အစိုးရနဲ႔ ရန္တိုက္ေပးခ်င္တာလည္း.. ကိုယ့္ထမင္းကိုယ္စားၿပီး ကိုယ့္ဟာကိုယ္ ေအးေအးေနေနတာ မျမင္ခ်င္ၾကဘူးလားလို ့ ေျပာထားတယ္ အစိုးရ နုိင္ငံေတာ္အစိုးရနဲ့ မင္းတို ့က တေလးတစား တရိုတေသ ဖင္မေနျပီး နအဖအၾကိဳက္စကားလံုးေတြနဲ့ နုိင္ငံျခားသတင္းဌာနေတြလို ့အကုန္ ခ်ီးသုတ္ျပီး မရမ္းနဲ့လို ့ငါေျပာတာ မင္းတို ့က တစ္ခုခုဆို အကုန္၀ိုင္းျပီး ရမ္းတုတ္ေနတာေတြမ်ားေနတယ္ ဘေလာ့ကာေတြထိမွာစိုးလို ့ေျပာတာထက္ အခုက နုိင္ငံျခားသတင္းဌာနေတြကို အကြက္၀င္တုန္း ၀င္ ဆြမ္းၾကီး၀င္ေလာင္းလိုက္မွ ဆိုတဲ့ ေအာက္တန္းစားစိတ္ဓာတ္ကို ျပင္ကြ…ငါက မင္းေျပာတဲ့ ဒီဗြီဘီ၀န္ထမ္းလဲ မဟုတ္ဘူး ဒါေပမယ့္ ျမင္ေနရတာေတာ္ေတာ္ မဟုတ္လို ့၀င္ေျပာတာ တုိက္ရိုက္ေျပာခ်င္ရင္ မင္းလိပ္စာတင္လိုက္ ငါေမးလ္ရွိတယ္ လာခဲ့

 19. ထက္အာပလာ သူတို႕ဘာသာသူတို႕ညံ့လို႕ မျဖစ္တဲ့ဟာ မင္းက ႐ူးေၾကာင္ေၾကာင္နဲ႕၀င္႐ႈပ္ေတာ့ ငပြ DVB လည္းေျမာင္းထဲေရာက္တာေပါ့ ဟားဟား ငပြ ထက္အာပလာ႐ႈပ္တာ ေမာင္ဒိုင္းနဳ႕ ခ်င္းလဲေစာက္စကားမ်ား ရယ္ရတယ္

 20. သတင္းမွန္ မမွန္ သိခ်င္ရင္ေတာ့… အခမ္းအနားအတြက္ ကုန္က်ေငြကုိ တာဝန္ယူ ေပးမယ္ဆုိ ရင္ သိပါ လိမ့္မယ္။ ကုန္က်ေငြ တာဝန္ယူ ေပးမယ္ ဆုိရင္ အခမ္းအနား က်င္းပဖုိ႔ အဆင္သင့္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။ မႏာၱေလးမွ ဘေလာ့ဂါ ေဒး ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပခဲ့ေၾကာင္း ကုိလည္း …

 21. ပိုက္ဆံေတာ့ဘယ္သူမွေပးမွာမဟုတ္ဘူး မင္းေက်ာ္ေရ ဒါနဲ႕ ပိုက္ဆံအကုန္ခံၿပီးမျဖစ္ဘူးဆိုေတာ့ ေတာ္ေတာ္ခ်ာတာဘဲ ငါသာဆိုမုန္႕၀ယ္စားပစ္တာ ေခါင္း႐ႈပ္ခံလို႕ ေဟးေဟး

 22. ဟာ.. ရန္မျဖစ္ၾကပါနဲ႔ေတာ့ ေတာ္ႀကပါေတာ့.. ဘယ့္ႏွယ့္ သတင္းမွားေၾကာင္းေလး ေရးူးမိပါတယ္ ေရ့ွေၾကာင္း ေနာက္ေၾကာင္းေတြပါ ေဖာ္ၿပီး ရန္ျဖစ္ၾကေတာ့တာပဲ.. ေတာင္းပန္ပါတယ္ရွင္.. ဒီေလာက္ဆို ေတာ္ၾကပါေတာ့… ခ်ဥ္ ဆိုတဲ့ လူကလည္း ေတာ္ေတာ္ စိတ္ႀကီးတယ္.. အစိုးရကို အစိုးရ.. သတင္းဌာနကို သတင္းဌာနလို႔ မေျပာရင္ ကြၽန္မတို႔က ဘယ္လို ေျပာရမတုန္း .. ဘယ္လို ပါလိမ့္.. လူေတြမ်ား ေတာ္ေတာ္ ခက္တယ္..

 23. ဖြားပင့္.. ဒီမုိသမားေတြဘက္ကုိ မ်က္ႏွာလုိက္တယ္ဗ်ာ။ က်ေနာ္ဆီပုံးမွာ ေရးထားတာ ဆဲတာတစ္ခုမွ မပါပဲ ဖ်က္ျပစ္တယ္။ အဲလုိေတာ့ မေကာင္းဘူးထင္တယ္ဗ်

 24. သူတို႕ေဆြးေႏြးေနၾကတာပါ အြန္လိုင္းေပၚ ထမခ်ၾကပါဘူး ေဆြးေႏြးပါေစ ဟီးဟီး

 25. အင္း .. နာလာတာ နဲနဲေနာက္က်သြားတယ္ .. ကြန္မန္ပေတြေတာင္ ဖ်က္ၿပီးေနၿပီ … ပင့္ပင့္ေရ.. ေၿပာမလို႔ပဲ .. နင္ေတာ့ ပြေပါက္တိုးေတာ့မယ္လို႔ …ဟီး

 26. ကိုယ္ကနိုင္င့ေရးအေၾကာင္းကိုသိထပ္နားမလည္ဘူး
  ဒီအစိုးရကိုေတာ့သတ္ခ်င္တယ္

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s